Regulamin sklepuRegulamin sprzedaży na odległość serwisu smd-led.pl

 

§ 1

Definicje

 

1.         Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1)        Adres e-mail Sklepu - [email protected];

2)        Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym również Konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

3)        Numer telefonu Sklepu – numer infolinii sklepu +48 42 617 28 39;

4)        Konsument – osoba fizyczna, która w ramach Umowy sprzedaży określonej w Regulaminie działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca określoną w Regulaminie Umowę sprzedaży w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści tej umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)        Konto – prowadzony dla Klienta w ramach Sklepu zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po dokonaniu autoryzacji, w którym znajdują się dane Klienta i informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonywać zakupu przy wykorzystaniu danych zapisanych w ramach profilu;

6)        Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem; 

7)        Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość;

8)        Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smd-led.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;

9)        Strona/y – Sprzedawca i Klient;

10)     Strona Sklepu – strona internetowa www.smd-led.pl;

11)     Towar – produkt zaprezentowany do zakupu na Stronie Sklepu, mailowo lub podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą;

12)     Usługi - elektroniczne usługi polegające na otwarciu i utrzymaniu Konta w ramach Sklepu, służącego zakupowi Towarów poprzez Sklep;

13)     Umowa o świadczenie usług – nieodpłatna umowa na czas nieokreślony, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta Usługi, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Aplikacji, telefonicznie).

14)     Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie, mailowo);

15)     Sprzedawca – Marcin Pietrasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIVA Marcin Pietrasik, ul. Strykowska nr 133, 91-527 Łódź, NIP 8331231921;

16)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów, składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a lub c Regulaminu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.         Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów na odległość.

2.         Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną lub mailową. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

3.         Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

4.         Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.         Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.

 

§ 3

Zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu

 

1.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

1)        korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2)        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów Towarów i znaków towarowych oraz treści Regulaminu,

3)        niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.         Warunkiem korzystania z zakupów poprzez Sklep jest zainstalowana na urządzeniu Klienta, w tym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Strony Sklepu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.

 

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży poprzez Sklep

 

1.         Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Zakup Towaru może być dokonany również przy użyciu Konta. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.

2.         W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na Stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia), telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu lub mailowo pod Adresem e-mail Sklepu.

3.         Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia w przypadku Zamówień składanych przez Stronę Sklepu lub mailowo, a w przypadku Zamówień składanych telefonicznie w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.         Można kontaktować się ze Sprzedawcą:

 

a)         telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu - w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

b)        za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Sklepu,

c)         drogą mailową na Adres e-mail Sklepu.

            

5.         Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

6.         Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

7.         Po rozpatrzeniu i weryfikacji Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.

8.         Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji Zamówienia (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu zamówienia lub za pośrednictwem telefonu czy drogą mailową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, Zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.

9.         Ceny Towarów podawane są na Stronie Sklepu nie zawierają dodatkowych opłat publicznoprawnych i podatków ponad te właściwe dla miejsca, z którego Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru.

10.     W przypadku zawierania Umowy sprzedaży poprzez Sklep lub w sposób, o którym mowa w ust. 4 lit. a lub c powyżej, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a)         gotówką przy odbiorze Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie Sklepu, telefonicznie w trakcie rozmowy z przedstawicielem Sprzedawcy przed złożeniem Zamówienia lub mailowo przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia drogą mailową,

b)        za pomocą płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w formularzu Zamówienia (nie dotyczy Zamówień składanych zgodnie z ust. 4 lit. a i c powyżej), w tym PayU S.A.,

c)         na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

11.     W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, firmy (w przypadku przedsiębiorców), adresu (ulica, numer budynku i lokalu, miejscowości wraz z kodem pocztowym, kraju), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu (formularza Zamówienia) mailowo lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

12.     Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia Towaru określony jest na Stronie Sklepu. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać pod adresem Sprzedawcy, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

13.     Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki lub zmiany formy płatności należy wpisać w uwagach do Zamówienia, przekazać mailowo na Adres e-mail Sklepu (w przypadku składania Zamówienia tą metodą) lub telefonicznie (w przypadku składania Zamówienia tą metodą).

14.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 

§ 5

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

 

1.         Klient może posiadać więcej niż jedno Konto.

2.         Umowa o świadczenie usług może być zawierana za pośrednictwem Strony Sklepu całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

3.         W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług należy w niezbędnym zakresie do zawarcia Umowy o świadczenie usług wypełnić formularz rejestracji zawarty na Stronie Sklepu lub skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą i w ten sposób dokonać rejestracji służącej zawarciu Umowy o świadczenie usług.

4.         Po rejestracji Klienta (zgodnie z ust. 3 powyżej), automatycznie tworzone jest Konto.

5.         Opłata związana z zawarciem Umowy o świadczenie usług może być pobierana elektronicznie za pośrednictwem operatora płatności albo płatna kurierowi, według wyboru Klienta.

6.         Klient w każdym czasie może zwrócić się do Sprzedawcy o zamknięcie Konta (na Adres e-mail Sklepu), a w takiej sytuacji Konto jest zamykane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w tym zakresie od Klienta.

 

§ 6

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

 

1.         Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.         Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod adresem do korespondencji Sklepu lub na Adres e-mail Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

4.         Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zamieszczonego na Stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.         Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.         Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.         Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

10.     Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.     Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 7

Niezgodność sprzedaży z umową oraz reklamacja Klienta

 

1.         Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 do 4 poniżej, jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).

2.         W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.

3.         Przypadki niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.         W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.         Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

 

a)         wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

b)        wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

c)         o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

 

6.         Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.

7.         W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

 

§ 8

Zwroty

 

Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.         Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3.         W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Sklepu.

4.         Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.

5.         Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

6.         Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:             VIVA Marcin Pietrasik, ul. Strykowska nr 133, 91-527 Łódź

                            e-mail: [email protected]

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów* ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

 

Numer zamówienia ________________________________________________________________

 

Data odbioru produktu ______________________________________________________________

 

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Adres Konsumenta(-ów) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta(-ów)____________________________________________________________

 

Data ___________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

 

I.               Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

1.         zgodne z Umową sprzedaży pozostają opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

2.         zgodna z Umową sprzedaży pozostaje przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował,

3.         nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

4.         występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)         nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)         przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)         publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży,

5.         jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać,

6.         jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

II.               Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

1.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

2.         Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towarów z Umową  sprzedaży określonego w ust. 1 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 1, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

III.               Naprawa lub wymiana Towaru

1.         Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

2.         Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

3.         Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klient powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

4.         Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5.         Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.

6.         Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

IV.               Obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.         Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)         Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt III ust. 2 powyżej,

b)         Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt III ust. 4-5 powyżej,

c)         brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży,

d)         brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt III powyżej,

e)         z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

2.         Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.

3.         Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

4.         Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.

5.         Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.

6.         W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

7.         Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

V.               Powstrzymanie się z zapłatą ceny

1.         Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt III i IV powyżej.

 

VI.               Gwarancja

1.         Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Klienta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem Umowy sprzedaży zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

2.         Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Klienta niż określone w pkt III powyżej.

 

I.               Usługi są zgodne z Umową o świadczenie Usług, dalej zwanej Umową jeżeli:

1.         zgodny z Umową pozostaje opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,

2.         zgodna z Umową pozostaje przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował,

3.         Usługi nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Usług tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

4.         Usługi występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla lub Usług tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usług oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)         nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)         przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)         publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy,

5.         Usługi są dostarczane z instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać,

6.         Usługi są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.

 

II.               Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usług dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

2.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usług w zakresie w jakim Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług z Umową oraz dostarcza je Klientowi, który wystąpił w czasie dostarczania Usług w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub zasadnie oczekiwany przez Klienta, uwzględniając rodzaj Usług i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy.

3.         Domniemanie określone w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli:

a)         środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy,

b)         Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usług z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

4.         Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 2 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usług z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a)         poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,

b)         niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usług z Umową w zakresie, o którym mowa w pkt I ust. 3-6 lub pkt II ust. 2 powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usług odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt I ust. 3-6 lub pkt II ust. 2 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usług.

 

III.               Uprawnienia Klienta w przypadku niezgodności z Umową Usług

1.         Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

2.         Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Usług do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usług z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

3.         Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usług z Umową oraz wartość Usług zgodnych z Umową.

4.         Sprzedawca doprowadza Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usług do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

5.         Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

a)         doprowadzenie do zgodności Usług z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 2 i 3 powyżej,

b)         Sprzedawca nie doprowadził Usług do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 powyżej,

c)         brak zgodności Usług z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługi do zgodności z Umową,

d)         brak zgodności Usług z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 1-4 powyżej,

e)         z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.         Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy w jakiej wartość Usług niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług zgodnych z Umowami. Przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi pozostawały niezgodne z Umową.

7.         Klient nie może odstąpić od Umowy, na podstawie której Usługi są świadczone odpłatnie, jeżeli brak zgodności Usług z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową jest istotny.

 

IV.               Zmiana Usług

1.         Sprzedawca może dokonać zmiany Usług, która nie jest niezbędna do zachowania ich zgodności z Umową, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu, z uzasadnionych przyczyn w Umowie i Regulaminie wskazanych.

2.         Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta.

3.         Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1.FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Adresat

VIVA Marcin Pietrasik , ul. Strykowska 133, 91-527 Łódź

Dane reklamującego (imię, nazwisko, firma, adres)

 

 

 

Data zakupu towaru

 

 

Nazwa zakupionego towaru

 

 

Ilość reklamowanych towarów

 

 

Opis wady (tj. na czym polega wada, jaki element jest wadliwy, co nie działa ze względu na wadę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane rozwiązanie

q wymiana towaru

 

q nieodpłatna naprawa towaru

 

q obniżenie ceny towaru o kwotę _________________________ zł

 

q odstąpienie od umowy i zwrot ceny

 

Numer rachunku bankowego reklamującego

 

 

Zwrot środków przekazem pocztowym na adres reklamującego (w przypadku braku rachunku bankowego)

q tak

Podpis reklamującego

 

 

 

 Stopka